I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN

1.1. Đội ngũ cán bộ của bộ môn

        Bộ môn Hóa dược – Phân tích kiểm nghiệm gồm có 5 cán bộ (1 TS, 4 ThS)

        1. TS Mai Thị Thanh Huyền, trưởng bộ môn

        2. ThS. Nguyễn Văn Quốc

        3. ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang

        4. ThS. Hoàng Văn Trung

        5. ThS. Lê Thế Tâm

1.2. Công tác đào tạo cán bộ của bộ môn

       Thực trạng công tác đào tạo cán bộ của bộ môn:

       - 01 Tiến sĩ (TS. Mai Thị Thanh Huyền)

       - 02 Cán bộ đang làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Vinh (Hoàng Văn Trung, Lê Thế Tâm)

1.3. Công tác đào tạo sinh viên

        Được thành lập vào tháng 6 năm 2017 sau khi tái cơ cấu trường Đại học Vinh, bộ môn Hóa dược – phân tích kiểm nghiệm phụ tránh đào tạo 2 ngành: 

        1. Hóa học chuyên ngành phân tích kiểm nghiệm

        2. Công nghệ kỹ thuật hóa học chuyên ngành Hóa dược – Hóa mỹ phẩm.

        Là tổ bộ môn có số cán bộ trẻ cao nhất viện, kinh nghiệm công tác chưa nhiều để có sự kế thừa tốt vì vậy tổ bộ môn luôn luôn phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ. Tuy nhiên năng lực ngoại ngữ cho phục vụ đào tạo, NCKH còn hạn chế, chưa đẩy mạnh được các hoạt động hợp tác quốc tế. Việc sử dụng các thiết bị máy móc phục vụ trong đào tạo và nghiên cứu mặc dù đã và đang sử dụng nhưng vẫn chưa thường xuyên. 

        Cùng với sự phát triển hội nhập quốc tế của nước ta nói chung và sự phát triển của tỉnh nhà nói riêng, nhu cầu về một đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ cao ngày một tăng lên, đòi hỏi trình độ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy tổ bộ môn cần có một kế hoạch dài hạn để phát triển đáp ứng được yêu cầu phát triển cùng với sự phát triển chung của nhà trường.

II. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA BỘ MÔN TRONG CÁC NĂM TỚI (TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN)

A. Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018-2023

2.1. Công tác đào tạo cán bộ của bộ môn

        - Phấn đấu bộ môn có: 01 Phó giáo sư; 3 tiến sĩ, 01 NCS.

2.2. Công tác đào tạo đại học

        + Đào tạo đại học: Tăng cường công tác tuyển sinh đào tạo mã ngành CNKTHH, ngành Hóa học.  

        + Hoàn thành đề cương chi tiết, đảm nhận giảng dạy tốt các môn học theo định hướng CDIO.

        + Tăng cường dự giờ, trao đổi học thuật chuyên môn. Mỗi cán bộ hàng năm có 2-4 xeminar giảng dạy và NCKH, dự giờ mỗi cán bộ 2-5 tiết dạy.

        +  Chương trình và phương thức đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo và hội nhập quốc tế.

        +  Hoạt động kiểm tra đánh giá theo năng lực người học, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra.

        + Nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên, đáp ứng sinh viên ra trường tiếp cận nhanh với môi trường làm việc. Tăng tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường, kết nối với cựu sinh viên để thu thập thông tin về việc làm và cải tiến chương trình đào tạo.

        + Xây dựng mạng lưới thực tập, thực tế chuyên môn vệ tinh, kết hợp việc thực tập và làm đồ án tốt nghiệp tại đơn vị thực tập,  gắn doanh nghiệp vào chương trình đào tạo của ngành.

2.3. Cơ sở vật chất

        + Nâng cao năng lực vận hành các thiết bị thí nghiệm.

        + Tiếp nhận và vận hành tốt các thiết bị mới.

        + Duy tu, bảo dưỡng các thiết bị, đảm bảo các thiết bị vận hành tốt, độ chính xác cao.

2.4. Công tác nghiên cứu khoa học:

        Kế hoạch trong 5 năm tới (2018-2023) bộ môn dự kiến sẽ thực hiện một số nhiệm vụ NCKH như:

        - Đề tài NCKH cấp bộ: 01- 02 đề tài

        - Đề tài NCKH cấp trường: 02 - 03 đề tài

        - Bài báo quốc tế (thuộc danh mục ISI): 05 bài

        - Bài báo quốc gia: 25 bài

        - Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, đa ngành, liên ngành.

        - Nâng cao năng lực nghiên cứu, viết và công bố kết quả nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

        - Hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cho người học.

        - Tổ chức các khóa tập huấn về vận hành thiết bị, hoạt động khởi nghiệp cho người học.

        - Khen thưởng, vinh danh và có chế độ đặc biệt đối với các cán bộ và sinh viên có thành tích trong công tác NCKH.

2.5. Sách, giáo trình

        Dự kiến trong giai đoạn 2018-2023 bộ môn Hóa dược – Phân tích kiểm nghiệm sẽ xuất bản:

        - 01-02 giáo trình đại học.

        - Nâng cao chất lượng các bài giảng tiếp cận CDIO để tiến tới phát triển thành các giáo trình có chất lượng, phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập

B. Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2023-2028

        - Hoàn thành kế hoạch 100% cán bộ của bộ môn có học vị tiến sĩ trở lên.

        - Định hướng hàng năm tuyển sinh một lớp sinh viên/ ngành

        - Giảng dạy và học tập đảm bảo phát triển năng lực người học theo chuẩn quốc gia và quốc tế.

        - Thiết lập và phát triển các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học.

        - Phát huy tiềm lực nghiên cứu khoa học của bộ môn và các nhóm nghiên cứu. Có nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín quốc gia và quốc tế.

        - Xây dựng các nhóm chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. Gắn kết với doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển công nghệ.

        - Tiếp tục hoàn thiện việc xuất bản giáo trình các học phần chưa có tài liệu, giáo trình của các giảng viên trong bộ môn.

                                                                                              Trưởng bộ môn

 

                                                                                        TS. Mai Thị Thanh Huyền