TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN CNHS-MT

-----------o0o------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

 

 

                                                                                  Nghệ An, ngày 24 tháng 1 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ DÂN CHỦ SINH VIÊN NĂM 2018

 

Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác băn học 2017-2018, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên toàn Viện.

1.Mục đích

- Nhằm thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, đảm bảo quyền lời cho người học, tạo điều kiện để người học phản ánh tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến trong quá trình học tập, rèn luyện.

- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học về quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt; trao đổi thông tin hai chiều và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của sinh viên.

2. Nội dung

Ban cán sự lớp báo cáo về tình tình hoạt động của lớp trong thời gian qua, bao gồm các nội dung: Kết quả học tập, rèn luyện đã đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại và phương hướng công tác trong thời gian tới.

a. Ban cán sự thông báo các chủ trương, chính sách mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên; quy chế về học tập; rèn luyện; quy định về nội trú, ngoại trú, quy định sinh viên tự quản trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường.

b. Sinh viên phát biểu, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng tập thể lớp, Viện và Nhà trường; các kiến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người học.

c. Đại diện lãnh đạo Viện trao đổi, giải trình và kết luận các vấn đề sinh viên đã nêu ra. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền trả lời và giải quyết của Viện thì ghi cụ thể vào biên bản để báo cáo Ban lãnh đạo Viện tổng hợp báo cáo Nhà trường.

3. Hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm, thành phần

a. Hình thức tổ chức: Hội nghị dân chủ sinh viên đối thoại trực tiếp giữa  các thầy cô trong Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường với sinh viên.

b. Thời gian: Hội nghị dân chủ sinh viên toàn Viện tổ chức vào 14:00 ngày thứ Bảy, ngày 03/02/2018.

c. Địa điểm: Hội trường A.

d. Thành phần tham dự

- Đại diện đảng Ủy;

- Ban lãnh đạo Viện công nghệ Hóa Sinh – Môi trường;

- Trưởng bộ môn;

- Cố vấn học tập;

- Tất cả các thầy cô trong Viện;

- Bí thư liên chi đoàn; Liên chi Hội sinh viên;

- Trợ lý học sinh viên;

- Chi bộ học viên sinh viên;

- Tất cả sinh viên toàn Viện (yêu cầu tất cả sinh viên đều phải có mặt đầy đủ, đúng giờ). Nếu sinh viên nào vắng mặt phải xin phép, có lý do chính đáng có xác nhận của gia đình, sinh viên không tham gia hội nghị dân chủ sinh viên sẽ bị hạnh kiểm trung bình trong học kỳ 1-2017-2018).

4. Các lớp toàn viện

Ban cán sự lớp  có trách nhiệm thông báo, thống kê các ý kiến sinh viên góp ý liên quan đến đơn vị và báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết triệt để những vấn đề chính đáng do sinh viên đề xuất.

Trên đây là kế hoạch hội nghị dân chủ sinh viên Viện công nghệ Hóa Sinh – Môi trường năm học 2017-2018. Trong quá trình tổ chức nếu có vướng mắc phản ánh về Viện (qua TL.QLSV) để xử lý. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA – SINH - MT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ DÂN CHỦ SINH VIÊN NĂM 2018

VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA – SINH – MÔI TRƯỜNG

 

Thời gian: 14h chiều, Ngày 03 tháng 02 năm 2018

Địa điểm: Hội trường A

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

13h45-14h

Ổn định chỗ ngồi và đón tiếp đại biểu

 

Đội Lễ tân

 

14h05-14h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC-Mai Nga;

14h10-14h15

Thông qua nội dung chương trình

MC-Mai Nga;

14h15-14h30

Giới thiệu đại diện lãnh đạo viện phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

PGS.TS Cao Tiến Trung

GS. TS Trần Đình Thắng

TS. Hoàng Vĩnh Phú;

14h30-16h

Giải đáp các câu hỏi từ sinh viên

Câu hỏi liên quan đến các thầy cô nào thì mời thầy cô đó trả lời trực tiếp tới sinh viên. Những câu hỏi liên quan đến Nhà trường mà cấp Viện không trả lời được thì sẽ gửi lên Nhà trường. Nhà trường sẽ trả lời bằng văn bản.

16h

Kết thúc Hội nghị

MC-Mai Nga; cảm ơn tới các thầy cô và sinh viên đã có mặt tham dự hội nghị.

  

                                                                                                                       TL. QLSV