Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh vừa ban hành Quyết định số 2279/QĐ-ĐHV ngày28 tháng 09 năm 2018, về việc Thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường Trường Đại học Vinh. Ban liên lạc gồm 14 thành viên gồm những cựu sinh viên đã học tập tại Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường. Ban liên lạc sẽ chịu trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức hoạt động và kết nối cựu sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường; thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.

                Thông tin chi tiết, các cựu sinh viên, học viên có thể đọc trong File đính kèm: Quyết định thành lập ban liên lạc HS-MT