Tiêu đề: Human-induced alteration of the natural flow regime and the material
budgets in Ca river basin
Người trình bày: Hồ Thị Phương
Thời gian: Ngày 14/03/2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 6 – Nhà điều hành
Đơn vị: Bộ môn Công nghệ Sinh học – Môi trường