Sách Hóa học phân tích, Tác giả Trần Tứ Hiếu.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.