Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Nguyễn Tân Thành
Lê Thị Mỹ Châu
Lê Văn Điệp
Đào Thị Thanh Xuân
Trần Phương Chi
Nguyễn Thị Huyền