Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Trần Đình Thắng
Lê Văn Điệp
Đào Thị Thanh Xuân
Nguyễn Tân Thành
Lê Thị Mỹ Châu
Trần Phương Chi
Nguyễn Thị Huyền