Bộ môn Công nghệ sinh học - Môi trường - Điều dưỡng

Nguyễn Đức Diện
Đào Thị Minh Châu
Nguyễn Lê Ái Vĩnh
Cao Tiến Trung
Hồ Đình Quang
Hồ Thị Phương
Đinh Thị Kim Hảo
Phan Công Ngọc