Bộ môn Công nghệ sinh học - Môi trường

Nguyễn Đức Diện
Đào Thị Minh Châu
Nguyễn Lê Ái Vĩnh
Hồ Thị Phương
Đinh Thị Kim Hảo
Phan Công Ngọc