Bộ môn Công nghệ sinh học - Môi trường

Nguyễn Lê Ái Vĩnh
Đào Thị Minh Châu
Cao Tiến Trung
Nguyễn Đức Diện
Hồ Đình Quang
Hồ Thị Phương
Đinh Thị Kim Hảo
Phan Công Ngọc