Bộ môn Công nghệ sinh học - Môi trường

Nguyễn Lê Ái Vĩnh
Hoàng Vĩnh Phú
Đào Thị Minh Châu
Cao Tiến Trung
Nguyễn Đức Diện
Lê Quang Vượng
Hồ Đình Quang
Hồ Thị Phương
Đinh Thị Kim Hảo
Nguyễn Thị Minh Phương
Phan Công Ngọc