Bộ môn Hóa dược và Phân tích kiểm nghiệm

Mai Thị Thanh Huyền
Lê Thế Tâm
Hoàng Văn Trung
Nguyễn Văn Quốc
Nguyễn Thị Quỳnh Giang