Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Lê Thị Mỹ Châu
Nguyễn Tân Thành
Đào Thị Thanh Xuân
Trần Phương Chi
Nguyễn Thị Huyền