Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm

Mã số ngành đào tạo: 7540101

3_banmotactdt_cntp_2022.pdf