MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm

- Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm

- Mã ngành:

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 

Mục tiêu chung

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm có khả năng: (1) áp dụng thành thạo kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành; (2) hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm thực phẩm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Công nghệ thực phẩm có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

I

KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

1.1

Hiểu biết về kiến thức khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, kiến thức marketing và quản trị doanh nghiệp

1.2

Sử dụng các kiến thức nền tảng về toán học, vật lý, hình họa – vẽ kỹ thuật

1.3

Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học hóa học, các quá trình và thiết bị cơ bản trong Công nghệ thực phẩm, hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm

1.4

Sử dụng các kiến thức cơ sở và chuyên ngành công nghệ thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, quản lý chất lượng thực phẩm

II

KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP

2.1

Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2

Triển khai thử nghiệm và khám phá tri thức

2.3

Thể hiện tư duy tầm hệ thống

2.4

Thể hiện kỹ năng và thái độ cá nhân

2.5

Thể hiện kỹ năng và thái độ nghề nghiệp

III

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP

3.1

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm

3.2

Thể hiện kỹ năng giao tiếp

3.3

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

IV

NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI

4.1

Hiểu bối cảnh xã hội và môi trường

4.2

Hiểu bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh

4.3

Hình thành ý tưởng trong công nghệ, kỹ thuật và quản lý

4.4

Thiết kế các hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm

4.5

Triển khai các hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm

4.6

Vận hành các hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm