Nhà trường quyết định chuyển thực hiện giờ làm việc mùa hè từ ngày 15/4/2024 đến ngày 13/10/2024, cụ thể:

I. LỊCH LÀM VIỆC

1. Đại học hệ chính quy, sau đại học

Thực hiện theo lịch giảng dạy, thời khóa biểu của Nhà trường.

Buổi sáng: Từ 6 giờ 30‘ đến 11 giờ 00‘.

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30‘ đến 18 giờ 00‘.

2. Trường THPT Chuyên; bậc THCS, bậc THPT của Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm

Thực hiện theo lịch giảng dạy, thời khóa biểu của các Nhà trường.

Buổi sáng:  Từ 6 giờ 45‘ đến 11 giờ 00‘.

Buổi chiều:  Học tập, sinh hoạt theo lịch do Trường THPT Chuyên và Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm bố trí.

3. Trường Mầm non Thực hành; bậc Tiểu học của Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm

Buổi sáng:  Từ 6 giờ 30‘ (nếu trẻ/học sinh ăn sáng tại Trường), chính thức học từ 7 giờ 30‘ đến 11 giờ 00‘.

Buổi chiều:  Học tập, sinh hoạt theo lịch do Trường Mầm non Thực hành, Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm bố trí.

4. Viên chức, người lao động của các Trường thuộc, khoa, viện, phòng, ban, trung tâm, trạm, Nhà Xuất bản

Buổi sáng: Từ 7 giờ 00‘ đến 11 giờ 30‘.

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30‘ đến 17 giờ 00‘.

5. Viên chức hành chính, người lao động của Trường Mầm non Thực hành, Trường THPT Chuyên; Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm

Buổi sáng: Từ 6 giờ 45‘ đến 11 giờ 15‘.

Buổi chiều: Từ 13 giờ 45‘ đến 17 giờ 15‘.

6. Buổi tối, các đơn vị và viên chức, người lao động làm việc từ 19 giờ 30‘ đến 22 giờ 30‘.

7. Các đơn vị và viên chức, người lao động phục vụ thi làm việc theo kế hoạch điều động của Nhà trường.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường yêu cầu Trưởng các trường, khoa, viện; Trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên của đơn vị biết để thực hiện nghiêm túc lịch làm việc theo thời gian quy định như trên.

Giao Đoàn kiểm tra việc thực hiện nền nếp dạy học, làm việc của viên chức, người lao động và các đơn vị trong toàn trường (theo Quyết định số: 2056/QĐ-ĐHV ngày 18/8/2023 của Hiệu trưởng) kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành nền nếp làm việc của viên chức, người lao động; có báo cáo tổng hợp để Nhà trường đưa vào đánh giá xếp loại chất lượng các đơn vị, viên chức và công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Bộ phận Truyền thông, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh thông báo và tuyên truyền trong viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, học viên để góp phần thực hiện tốt chủ trương này của Nhà trường./.

20240408_1.pdf