1. Kiểm tra, sửa sai và cập nhật thông tin cá nhân phục vụ in bằng tốt nghiệp

Sinh viên thực hiện kiểm tra thông tin cá nhân: Họ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính trên trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn). Nếu có bất kỳ thông tin nào không đúng, sinh viên mang thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân đến Bộ phận một cửa - Phòng Hành chính tổng hợp (Tầng 1, Nhà điều hành) để sửa sai trước ngày 06/03/2019.

Lưu ý: Sinh viên có thông tin bị sai, không thực hiện sửa sai theo thời gian của thông báo này, tự chịu trách nhiệm với thông tin in trên bằng tốt nghiệp đại học.

2. Kiểm tra kết quả học tập

Sinh viên kiểm tra kết quả học tập bao gồm: Điểm học phần, Điểm trung bình chung tích lũy, Tổng số tín chỉ tích lũy, các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Ngoại ngữ trên trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn). Nếu có sai sót, sinh viên gặp trợ lý đào tạo hoặc cố vấn học tập để được giải đáp, xử lý trước ngày 06/03/2019.

3. Hủy các học phần tự chọn

Đối với các nhóm học phần tự chọn, nếu số lượng học phần trong nhóm tự chọn mà sinh viên tích lũy lớn hơn số lượng học phần quy định phải tích lũy trong nhóm tự chọn, sinh viên viết đơn không tính điểm học phần tích lũy tự chọn và nộp về trợ lý đào tạo của khoa, viện trước ngày 06/03/2019 để được giải quyết.

4. Đăng ký xét tốt nghiệp

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp viết đơn xét tốt nghiệp (2 bản) nộp về Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường trước ngày 06/03/2019 (mẫu đơn kèm theo).

5. Đối với sinh viên hệ liên thông khóa 54 kỹ sư, khóa 55, khóa 56

Nhà trường yêu cầu trưởng các khoa, viện thông báo cho sinh viên liên thông nạp các loại giấy tờ sau:

- Nạp về khoa, viện để nhập vào hệ thống phần phềm CMC:

+ 1 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng.

+1 bảng điểm gốc toàn khóa hệ cao đẳng và 01 bản sao có công chứng.

- Nạp về phòng Đào tạo để nhập vào hệ thống phần mềm CMC:

+ Bản gốc chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh được cấp ở hệ cao đẳng (để đối chiếu) và bản sao có công chứng để lưu giữ; nếu không có chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh sinh viên nạp giấy xác nhận kết quả học tập bổ sung kiến thức 2 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng –An ninh.

Các hồ sơ trên sinh viên liên thông khóa 56 trở về trước nạp về Viện trước ngày 27/01/2019, những sinh viên không đủ hồ sơ sẽ không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đợt này.

 Trợ lý đào tạo Viện