1
Bạn cần hỗ trợ?
Tuesday,day 4 month 10 year 2022
16:32 02/05/2019

Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

         

Căn cứ kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2018 - 2019, Nhà trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2019 vào tháng 6/2019. Để xét tốt nghiệp đúng kế hoạch, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện và các đơn vị liên quan; Lớp trưởng và sinh viên các lớp khóa 55 kỹ sư và 56 cử nhân, kỹ sư đào tạo 4 năm, sinh viên tồn đọng, sinh viên học vượt hệ chính quy thực hiện tốt các nội dung sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC KHOA, VIỆN VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Các khoa, viện

- Hoàn thành việc tổ chức coi thi, chấm thi, nhập điểm cho sinh viên khóa 55 kỹ sư và 56 cử nhân, kỹ sư đào tạo 4 năm hệ chính quy trước ngày 26/5/2019.

- Kiểm tra, rà soát các học phần, số tín chỉ đã tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy của tất cả sinh viên khóa 55 kỹ sư và 56 cử nhân, kỹ sư đào tạo 4 năm hệ chính quy theo khung chương trình đào tạo chính quy, liên thông, ngành 2 để xét công nhận tốt nghiệp.

- Thông báo sinh viên hoàn thành mọi nghĩa vụ với khoa, viện và Nhà trường (học phí, các khoản kinh phí liên quan, tài liệu thư viện...) trước ngày 20/5/2019.

- Tổ chức nhận xét, đánh giá, xếp loại rèn luyện và ghi vào lý lịch sinh viên; Rà soát các sinh viên vi phạm kỷ luật bị cảnh cáo cấp Trường trở lên, sinh viên có khối lượng các học phần bị điểm F phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình để hạ bậc đối với loại xuất sắc và giỏi.

- Thông báo cho sinh viên tồn đọng, sinh viên học vượt hoàn thành chương trình viết đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp bổ sung nạp về khoa, viện trước ngày 20/5/2019.

- Quy đổi điểm từ cao đẳng sang đại học cho sinh viên liên thông và nhập điểm quy đổi vào hệ thống phần mềm CMC theo Hướng dẫn số 05/HD-ĐHV ngày 10/4/2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy.

- Thành lập Hội đồng và tiến hành xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 55 kỹ sư và 56 cử nhân, kỹ sư đào tạo 4 năm, sinh viên tồn đọng, sinh viên học vượt; danh sách sinh viên xét công nhận tốt nghiệp các khoa, viện lấy từ phần mềm CMC; nộp Biên bản họp, danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, không đủ điều kiện tốt nghiệp, phân loại xếp hạng tốt nghiệp và nạp về Trường (qua Phòng Đào tạo) trước ngày 02/6/2019.

2. Phòng Đào tạo

- Rà soát, kiểm tra tính chính xác các thông tin và điều kiện xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.

- Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trên hệ thống phần mềm CMC trước ngày 29/5/2019.

- Tổng hợp danh sách từ các khoa, viện, các đơn vị liên quan trình Hội đồng xét tốt nghiệp cấp trường.

3. Trung tâm Đảm bảo chất lượng

 - Phối hợp với các khoa, viện tổ chức thi kết thúc học phần, chấm thi, nhập điểm cho sinh viên khóa 55 kỹ sư và 56 cử nhân, kỹ sư đào tạo 4 năm; tính điểm tích lũy toàn khóa cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trước 17h00' ngày 28/5/2019.

- Kiểm tra, rà soát dữ liệu kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên để đảm bảo tính chính xác, kịp thời cho các khoa, viện và các đơn vị liên quan xét công nhận tốt nghiệp.

4. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Trung tâm CNTT, Phòng Hành chính Tổng hợp (Bộ phận Một cửa)

- Phối hợp với các khoa, viện đính chính sai sót thông tin cho sinh viên vào hệ thống phần mềm quản lý CMC trước ngày 03/5/2019.

- Phối hợp với các khoa, viện kiểm tra, lập danh sách sinh viên thuộc diện bị kỷ luật cảnh cáo trở lên đối với sinh viên xếp loại giỏi, xuất sắc; sinh viên quá hạn đào tạo (nếu có).

5. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (Tổ Đào tạo - Tuyển sinh):

- Phối hợp với Khoa Sư phạm Ngoại ngữ kiểm tra và cập nhật vào thệ thống phần mềm CMC các loại chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương do các đơn vị ngoài Trường cấp; hoàn thành cập nhật kết quả kiểm tra Ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 trên hệ thống phần mềm CMC trước ngày 28/5/2019.

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Phối hợp với các khoa, viện rà soát, kiểm tra sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp còn thiếu học phí, các khoản kinh phí liên quan; thiếu thông tin tài khoản ngân hàng và thông báo cho sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ trước ngày 26/5/2019.

7. Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào, Trung tâm Nội trú: Phối hợp với các khoa, viện thông báo cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 hoàn trả tài liệu (sau khi thi kết thúc học phần và bảo vệ đồ án), kinh phí ký túc xá (nếu có).

II. ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Kiểm tra, sửa sai và cập nhật thông tin cá nhân phục vụ in bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - an ninh.

Sinh viên thực hiện kiểm tra thông tin cá nhân: Họ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính; cập nhật tài khoản ngân hàng cá nhân vào trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn); Nếu có bất kỳ thông tin nào không đúng, sinh viên mang thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân đến Bộ phận một cửa - Phòng Hành chính tổng hợp (Tầng 1, Nhà điều hành) để sửa sai trước ngày 03/5/2019.

Lưu ý: Sinh viên có thông tin bị sai, không thực hiện sửa sai theo thời gian của thông báo này, tự chịu trách nhiệm với thông tin in trên văn bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ và hồ sơ sinh viên.

2. Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện

Sinh viên kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện bao gồm: Điểm tích lũy học phần, điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa, tổng số tín chỉ tích lũy, kết quả rèn luyện, chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Ngoại ngữ trên trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn). Đối với sinh viên đã được các đơn vị ngoài trường cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh đề nghị viết đơn gửi về Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh và Khoa Giáo dục Thể chất kiểm tra, xác minh và xem xét miễn học, hồ sơ gồm: Đơn trình bày, bản phôtô có công chứng và bản gốc để đối chiếu; sau khi hoàn thành gửi về Nhà trường (qua Phòng Đào tạo) để nhập vào hệ thống phần mềm CMC.

3. Hủy các học phần tự chọn

Đối với các nhóm học phần tự chọn, nếu số lượng học phần trong nhóm tự chọn mà sinh viên tích lũy lớn hơn số lượng học phần quy định phải tích lũy trong nhóm tự chọn, sinh viên làm đơn nộp về Trợ lý đào tạo trước ngày 20/5/2018 để được giải quyết.

4. Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung

Sinh viên tồn đọng, sinh viên học vượt đủ điều kiện tốt nghiệp viết đơn đăng ký xét tốt nghiệp nộp về khoa, viện trước ngày 27/5/2019.

Mẫu đơn: Xet_TN_bo_sung dot 2 năm 2019.doc

5. Đối với sinh viên hệ liên thông khóa 55 kỹ sư và khóa 56 cử nhân

Nhà trường yêu cầu các khoa, viện thông báo cho sinh viên liên thông khóa 55 kỹ sư và khóa 56 cử nhân nạp các hồ sơ sau:

- Nạp về khoa, viện để nhập vào hệ thống phần phềm CMC:

+ 1 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng.

+ 1 bảng điểm gốc toàn khóa hệ cao đẳng và 01 bản sao có công chứng.

- Nạp về phòng Đào tạo để nhập vào hệ thống phần mềm CMC:

+ Bản gốc chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh được cấp ở hệ cao đẳng (để đối chiếu) và bản sao có công chứng để lưu giữ; nếu không có chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh sinh viên nạp giấy xác nhận kết quả học tập bổ sung kiến thức 2 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh.

Các hồ sơ trên lớp trưởng các lớp có sinh viên liên thông đủ điều kiện tốt nghiệp lập danh sách theo nạp trước ngày 20/5/2019, những sinh viên không đủ hồ sơ sẽ không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đợt này.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện và các đơn vị liên quan; Lớp trưởng và sinh viên các lớp khóa 55 kỹ sư và 56 cử nhân, kỹ sư đào tạo 4 năm, sinh viên tồn đọng, sinh viên học vượt hệ chính quy nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Related

Last update

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường; 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: viencnhsmt@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Cao Tiến Trung - Viện trưởng

Quản trị Subweb: TS. Hồ Đình Quang
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.