Ngày 22 tháng 3 năm 1993, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ định là Ngày Nước thế giới đầu tiên và từ đó đến nay, Ngày Nước thế giới (22 tháng 3 hằng năm) được được tổ chức thường niên nhằm nhấn mạnh một khía cạnh cụ thể của nước. 

Năm 2017, Ngày Nước thế giới có chủ đề là “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vấn động và năng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả.

                                             Một số thông điệp của Ngày nước thế giới năm 2017 là:
- Tiết kiệm và tài sử dụng nước thải để tránh lãng phí, cải thiện nguồn nước cho các sinh vật sống.
- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải để biến thành tài nguyên.
- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải đô thị để tưới, làm sạch đô thị và cho các không gian xanh.
- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải nông nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe người nông dân, người tiêu dùng và thúc đẩy an ninh lương thực.
- Sử dụng hiệu quả và giảm ô nhiễm nguồn nước là tiền đề phát triển bền vững tài nguyên nước, năng lượng và lương thực.
- Hãy tắt vòi nước, ngừng xả rác, dầu mỡ và hóa chất vào hệ thống nước thải sinh hoạt.
- Hãy thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây, rửa xe.

                                                                                                       Tin bài:HĐQ