Dựán PARC, 2006. Tóm tắt chính sách: Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam – Những yêu cầu đổi mới chính sách và thể chế. Dự án Xây dựng các khu bảo tồn nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở sinh thái cảnh quan (PARC) VIE/95/G31&031. Cục Kiểm Lâm/UNOPS/UNDP/IUCN, Hà Nội: 

parc 2006 xay dung he thong kbttn o viet nam.pdf

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - IUCN Việt Nam. Hướng dẫn quản lý khu bảo tồn thiên nhiên: Một số kinh nghiệm và bài học quốc tế. 2008, IUCN Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam:

iucn 2008 huong dan quan ly kbttn.pdf

Quan điểm toàn cầu về Đa dạng sinh học: 

biodiversity 2012 quan diem toan cau ve ddsh.pdf