Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quyết định số 2908/QĐ-ĐHV về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký là cơ sở để các Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học viên các khoa/viện từng học tập và công tác tại Trường Đại học vinh tổ chức hoạt động, kết nối các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh nhằm phát huy truyền thống và lịch sử của Trường Đại học Vinh; giao lưu, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như cuộc sống; cầu nối giữa các thế hệ sinh viên, cùng chung tay xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh ngày càng phát triển vững mạnh.

            Thông tin chi tiết về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên và học viên có thể tìm hiểu trong: Quy chế tổ chức và hoạt động BLL cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.